Meteen naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN BURO BOOM COMMV

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.    De opdrachtnemer: BURO BOOM COMMV, Laarstraat 91, 2610 WILRIJK. BTW BE1002.992.965. RPR ANTWERPEN.
2.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie BURO BOOM COMMV werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
3.    Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en BURO BOOM COMMV ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
4.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop BURO BOOM COMMV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.    Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door BURO BOOM COMMV uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3.    Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor BURO BOOM COMMV voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
4.    Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
6.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
7.    Indien BURO BOOM COMMV niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat BURO BOOM COMMV het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
8.    BURO BOOM COMMV heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –op voorhand- met opdrachtgever besproken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN GELEVERD DOOR BURO BOOM COMMV 

ARTIKEL 3 OFFERTES

1.    Iedere offerte van BURO BOOM COMMV is vrijblijvend. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
2.    Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
3.    Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij BURO BOOM COMMV schriftelijk anders aangeeft.
4.    BURO BOOM COMMV is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.    Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan BURO BOOM COMMV verstrekt.
6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht BURO BOOM COMMV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.    Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.    Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is BURO BOOM COMMV daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BURO BOOM COMMV anders aangeeft.
9. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

1.    Een overeenkomst, tussen BURO BOOM COMMV en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door BURO BOOM COMMV.
2.    BURO BOOM COMMV is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
3.    De diensten van BURO BOOM COMMV zijn maatwerk en worden op maat volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd.
4.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie en/of maten, waarvan BURO BOOM COMMV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling, tijdig aan BURO BOOM COMMV verstrekt worden.
5.    Indien BURO BOOM COMMV en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens, materialen, informatie en/of maten aan BURO BOOM COMMV heeft verstrekt.
6.    Indien de in lid 5 bedoelde gegevens, materialen, informatie en/of maten niet tijdig aan BURO BOOM COMMV verstrekt worden, dan heeft BURO BOOM COMMV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 UITVOERING OVEREENKOMST

1.    Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door BURO BOOM COMMV uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
2.    Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever BURO BOOM COMMV schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtgever dient daartoe BURO BOOM COMMV een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.    BURO BOOM COMMV zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
4.    BURO BOOM COMMV heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
5.    BURO BOOM COMMV kan de overeenkomst in fasen uitvoeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
6.    Wanneer BURO BOOM COMMV en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan BURO BOOM COMMV de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat BURO BOOM COMMV de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
7.    Voert BURO BOOM COMMV een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan BURO BOOM COMMV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
8.    Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt BURO BOOM COMMV de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
9.    Indien BURO BOOM COMMV in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan BURO BOOM COMMV. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door BURO BOOM COMMV betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
10. Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen etc.

ARTIKEL 6 ANNULERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
2.    Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van BURO BOOM COMMV.
3.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BURO BOOM COMMV een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. BURO BOOM COMMV heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4.    Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
5.    Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van BURO BOOM COMMV.
6.    Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door BURO BOOM COMMV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die BURO BOOM COMMV bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft BURO BOOM COMMV te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
7.    Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan BURO BOOM COMMV toegerekend kunnen worden, dan zal BURO BOOM COMMV geen meerkosten in rekening brengen.

ARTIKEL 7 ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

1.    BURO BOOM COMMV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • BURO BOOM COMMV na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen. 
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.

2.    Indien BURO BOOM COMMV overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort BURO BOOM COMMV de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3.    In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft BURO BOOM COMMV de mogelijkheid om de overeenkomst danwel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOM

1.    Tenzij anders is overeengekomen behoudt BURO BOOM COMMV de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, teksten, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van BURO BOOM COMMV en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

ARTIKEL 9 GARANTIES, ONDERZOEK EN KLACHTEN

1.    Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door BURO BOOM COMMV zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever BURO BOOM COMMV terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
2.    Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten BURO BOOM COMMV schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
3.    BURO BOOM COMMV dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
4.    Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
5.    Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
6.    Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door BURO BOOM COMMV verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur, producent en/of leverancier wordt gegeven.
7.    Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door BURO BOOM COMMV teruggenomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van BURO BOOM COMMV te wijten is. In dat geval zal BURO BOOM COMMV zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.
8.    BURO BOOM COMMV verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan BURO BOOM COMMV toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. BURO BOOM COMMV bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
9.    Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BURO BOOM COMMV de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

ARTIKEL 10 BETALING EN FACTURATIE

1.    Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door BURO BOOM COMMV aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    BURO BOOM COMMV kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
3.    BURO BOOM COMMV kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
4.    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
5.    Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft BURO BOOM COMMV het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag een bijkomende rente aan te rekenen. Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een fout volgens art. 1147 BW. BURO BOOM COMMV rekent verwijlintresten aan van 1% per maand, waarbij delen van een maand worden gerekend als volle maanden. Na de eerste aanmaning wordt de factuur ook verhoogd met 10% met een minimum van 150 EUR.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

1.    BURO BOOM COMMV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2.    Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van BURO BOOM COMMV ligt.
3.    Onder overmacht verstaat BURO BOOM COMMV, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop BURO BOOM COMMV gene invloed kan uitoefenen, doch waardoor BURO BOOM COMMV niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
4.    BURO BOOM COMMV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel BURO BOOM COMMV als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
5.    Indien BURO BOOM COMMV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is BURO BOOM COMMV gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

1.    De aansprakelijkheid van BURO BOOM COMMV is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2.    BURO BOOM COMMV is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat BURO BOOM COMMV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.
3.    BURO BOOM COMMV is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door BURO BOOM COMMV in acht genomen waren.
4.    BURO BOOM COMMV is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van BURO BOOM COMMV niet heeft gevolgd.
5.    De aansprakelijkheid van BURO BOOM COMMV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.    BURO BOOM COMMV is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BURO BOOM COMMV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BURO BOOM COMMV toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade; 
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

7.    BURO BOOM COMMV is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):

  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.

8.    De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BURO BOOM COMMV.

ALGEMENE VOORWAARDEN * SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 13 PRIVACY

1. De verantwoordelijke voor de verwerking, BURO BOOM COMMV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het versturen van nieuwsbrieven, en reclame- en/of marketingdoeleinden.
3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BURO BOOM COMMV, Laarstraat 91, 2610 Wilrijk of via liesbeth@buroboom.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
4. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot liesbeth@buroboom.be.
5. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
6. BURO BOOM COMMV houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
7. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op liesbeth@buroboom.be.

ARTIKEL 14 GEBRUIK VAN COOKIES

1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
2. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
3. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze versie van de algemene voorwaarden van BURO BOOM COMMV is van kracht sinds 5 december 2023 en vervangt alle voorgaande.